Privacy

Privacy Statement

De Karavanserai, gevestigd te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.de-karavanserai.nl/contact/

Persoonsgegevens die De Karavanserai verwerkt

De Karavanserai verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van aangeboden diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan De Karavanserai verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Karavanserai verwerkt wanneer jij je inschrijft voor de blog of wanneer je mij via de website een contactformulier stuurt met bijvoorbeeld een verzoek om dienstverlening:

  • Voor- en/of achternaam (afhankelijk van wat jij zelf invult)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Karavanserai verwerkt

De Karavanserai heeft niet de intentie om via de website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. De Karavanserai kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat De Karavanserai zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier op de website, zodat de informatie kan worden verwijderd.

De Blogs bevatten mede informatie omtrent personen. Deze informatie is altijd geanonimiseerd, tenzij anders overeen gekomen met betreffende persoon/personen. Beschrijving van situaties in de Blogs is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de auteur. Personen die in de Blogs beschreven worden, kunnen via het bij hen bekende e-mailadres of via de contactpagina op de website, bezwaar maken wanneer zij menen dat hun privacy onvoldoende gewaarborgd is. Op basis van deze grond kan tevens verzocht worden om een blog te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag De Karavanserai persoonsgegevens verwerkt

De Karavanserai verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van aankondigingen van een nieuwe blog.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer je via het contactformulier hebt aangegeven gebruik te willen maken van de dienstverlening van De Karavanserai.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Karavanserai neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang De Karavanserai persoonsgegevens bewaart

De Karavanserai bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De Karavanserai hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Abonnement op de Blogs: je naam en e-mailadres verdwijnen per direct uit het systeem wanneer je je zelf afmeldt.
  • Blogreacties blijven onbeperkt op de website staan. Mocht je een reactie van jezelf willen verwijderen dan kan dat door via het contactformulier een verzoek in te dienen. De Karavanserai zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, je reactie van de website verwijderen.
  • Wanneer je contact opneemt via het contactformulier worden je gegevens niet op de website opgeslagen. Het contact wordt via e-mail voortgezet. Persoonlijke gegevens van jou worden om redenen van efficiëncy bewaard door de eigenaar van De Karavanserai persoonlijk (niet op de website), tenzij je aangeeft dit niet (meer) te willen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Karavanserai verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting; echter niet zonder jouw medeweten en toestemming. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal het worden opgenomen in het contract dat voor de dienstverlening met jou afgesloten wordt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Karavanserai gebruikt

De Karavanserai gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die De Karavanserai gebruikt zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan het gebruikt worden om de website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Correcties kun je doorgeven door middel van het contactformulier, of door je af te melden en opnieuw te abonneren op de Blog. Uitschrijven uit het abonneebestand kan door je af te melden via de mails die je van De Karavanserai ontvangt bij verschijnen van een nieuw Blog; uiteraard kan dit ook via het contactformulier.

Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor het verlenen van diensten, heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Karavanserai en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij de Karavanserai een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het jouw bekende e-mailadres of via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt De Karavanserai om dan een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Karavanserai zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Karavanserai wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.